پیدا

مسابقات بو بزرگسالان

درخواست حذف اطلاعات

در روز 22مهرماه 97 یک دوره مسابقه بزرگسالان انتخ استان لرستان در شهرستان بروجرد بر گزار میگردد تیم قدرتمند شهرستان کوهدشت با آمادگی کامل دراین مسابقات شرکت خواهد نمود هیئت بو شهرستان کوهدشت